معاونت سرمایه انسانی و مدیریت منابع

سرپرست
سید محمدرضا سادات حسینی
معرفی

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی در مجموع وظیفه تامین منابع و پشتیبانی اداری، مالی و تدارکاتی حوزه پژوهشی را بر عهده دارد . بدون شک پشتیبانی صحیح و قوی از حوزه پژوهشی یکی از ابزارهای اصلی دستیابی پژوهشگاه به اهداف مصوب است. هماهنگ نمودن فعالیتهای مربوط به تامین بودجه، عملیات و مدیریت برنامه‌های مالی و اداری و همکاری در پیشبرد امور پژوهشی از طریق تامین نیازهای تخصصی در حوزه اداری، مالی و تدارکاتی از مهمترین وظایف این معاونت است . وظایف تخصصی از طریق و پشتیبانی چهار حوزه مدیریتی شامل مدیریت منابع انسانی و اداری ، مدیریت امور مالی ، مدیریت تدارکات و پشتیبانی و دفتر طرح و برنامه به انجام میرسد

ماموریت‌ها
 • تنظیم خط مشی‌ها و تدوین نظام‌های اداری، مالی و نیروی انسانی پژوهشگاه در حوزه‌های طراحی و تنظیم ساختار سازمانی، تنظیم و تدوین سامانه‌ها و فرایندهای مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی و مدیریت و راهبری منابع سازمانی ( انسانی، مالی، تجهیزاتی و فیزیکی، اطلاعات و اسناد و مدارک اداری و ... )، براساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های عمومی و قوانین و مقررات مربوط.
 • تهیه و تنظیم برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت اداری، مالی، منابع انسانی و سازمانی پژوهشگاه و اجرای آن‌ها به منظور ایجاد هماهنگی و اِعمال نظارت برای اجرای صحیح آن‌ها.
 • تهیه و تدوین دستورالعمل‌های تنظیم بودجه و ارایه آن به واحدهای مختلف و راهنمایی و همکاری با آن‌ها درجهت تهیه و تنظیم بودجه جامع پژوهشگاه از طریق، جمع‌آوری، ادغام و تلفیق بودجه‌های پیشنهادی و ارایه شده و انتقال به مراجع مربوط جهت تصویب و پیگیری تا تصویب و ابلاغ.
 • راهبری اجرای بودجه مصوب و ابلاغی و مدیریت موثر منابع مالی در جهت اهداف و ماموریت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 • انجام بررسی‌های لازم و طراحی و بازطراحی ساختار سازمانی و انجام اقدامات مربوط درخصوص بهکرد ساختار سازمانی و معماری و بازمعماری فرایندهای مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی و استقرار و بهکرد آن‌ها در پژوهشگاه.
 • انجام بررسی‌های لازم برای طراحی، استقرار و به کارگیری سامانه‌های مدیریت عملکرد سازمانی، مدیریت و کارکنان و ایجاد هماهنگی در ارزیابی و بهبود عملکردها در پژوهشگاه.
 • راهبری امور منابع انسانی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، جذب و به کارگیری، خدمات منابع انسانی، آموزش و توسعه، حقوق و مزایا و امور رفاهی و بازنشستگی منابع انسانی در پژوهشگاه.
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و مالی ، امور منابع انسانی و امور نظم و انضباط سازمانی در پژوهشگاه.
 • پشتیبانی از اقدامات و عملیات تخصصی و هم‌جهت با انجام شایسته ماموریت‌های سازمانی بخش‌های مختلف پژوهشگاه از نظر اداری، مالی، منابع انسانی و دیگر منابع سازمانی مورد نیاز براساس برنامه‌ها، اقدامات، مقررات و ضوابط مربوط.
 • انجام بررسی‌های لازم برای تعیین نیازهای انفورماتیکی پژوهشگاه ( سخت افزاری و نرم‌افزاری) و مدیریت و راهبری امور فناوری ارتباطات و اطلاعات براساس اهداف، برنامه‌ها و خط مشی‌های مربوط و نیازها، شرایط، امکانات و محدودیت‌ها در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط.
 • راهبری و انجام امور مالی ، تدارکات و پشتیبانی پژوهشگاه در چارچوب فرایندها، قوانین و مقررات مربوط و حصول اطمینان از صحت عملیات مربوط، کامل بودن اسناد و مدارک تشخیص حساب‌ها و رعایت مقررات و قوانین مالی و معاملاتی و محاسباتی در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های موثر.

 

    

 

 

 

 

 

     

    

     

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.

معاونت سرمایه انسانی و مدیریت منابع

X