اداره کل سرمایه انسانی

سرپرست
مهدی نساجیان مقدم
ماموریت‌ها

<ul>
<li>تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام کلیه اموراداری و پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی</li>
<li>انجام بررسی‌های کارشناسی و صدور احکام استخدامی کارکنان رسمی و غیررسمی عضو هیأت علمی پژوهشگاه و کارکنان غیرهیأت علمی در حالت‌های مختلف</li>
<li>کنترل حضور و غیاب کلیه کارکنان پژوهشگاه و ارائه صورت‌های تحلیلی مورد نیاز و ارائه اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز به مدیریت امورمالی و بودجه برای پرداخت حقوق و اضافه‌کار و سایر مزایای قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته</li>
<li>انجام ارزشیابی و ارزیابی‌های مختلف کارکنان</li>
<li>تهیه و تنظیم آمارهای مختلف نیروی انسانی و ارائه اطلاعات لازم و تحلیل‌های آماری مورد درخواست</li>
<li>انجام کلیه مراحل مربوط به مأموریت‌های داخل و خارج از کشور کارکنان</li>
<li>مطالعه و بررسی تطبیقی سیستم‌های اداری پژوهشگاه و تشخیص نارسائی‌ها و مسائل و مشکلات و پیشنهاد راه‌حل‌های مناسب</li>
<li>انجام امور مربوط به خدمات اداری متمرکز از جمله دبیرخانه مرکزی، بایگانی مرکزی و تحریرات برای پشتیبانی اداری طرح‌های پژوهشی</li>
<li>انجام امور اداری مربوط به مسائل گزینشی کارکنان از جمله معرفی، هماهنگی و دریافت اعلام نظریه آنان</li>
<li>انجام کلیه امور مربوط به تهیه، پیشنهاد و نحوه استفاده از امکانات رفاهی برای کارکنان</li>
<li>انجام کلیه مراحل مربوط به صدور معرفی کارکنان برای استفاده از تسهیلات بیمارستانی‌هایی که طرف قرارداد می‌باشند</li>
<li>انجام کلیه امور مربوط به استفاده کارکنان از تسهیلات بیمه‌های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و بیمه عمر</li>
</ul>

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.

اداره کل سرمایه انسانی

X