اداره امور اداری

رییس
ستاره حق شناس
معرفی

این اداره وظیفه کنترل و ساماندهی امور کلی اداری و ارتباطات اداری تمام واحدهای پژوهشگاه و فراهم نمودن تسهیلات مربوط به ارتقای مستمر کیفیت ارتباطات اداری و اجرای بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های اداری در سطح پژوهشگاه است. ثبت تعاملات اداری و سوابق پرسنلی کارکنان و هدایت و بروز نگه داشتن سیستم اتوماسیون اداری از دیگر وظایف مهم این اداره است.

ماموریت‌ها
 • نظارت بر ثبت و ارسال کلیه نامه‌های وارده بر دبیرخانه مرکزی شامل: ثبت، اسکن و ارجاع کلیه نامه‌های مربوط به معاونت‌ها و مدیریت‌ها، نظارت و هماهنگی برای دریافت، تفکیک و توزیع تمام مکاتبات.
 • نظارت بر اجرای دقیق اتوماسیون اداری در دبیرخانه مرکزی.
 • نظارت بر نحوه ثبت و بایگانی نامه‌ها. پیگیری و ارائه مشکلات نرم افزاری و پیشنهادهای اصلاحی اتوماسیون اداری به مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • نظارت، هدایت و ارزیابی امور بر اساس امور مشروحه ذیل:
 • تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام تمام اموراداری و پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی و برنامه ریزی،
 • تامین و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس برنامه‌های توسعه. هماهنگی و هدایت مجموعه در رابطه با تهیه و صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های اجرایی لازم به منظور اعمال هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح مقررات به مراجع ذیصلاح در زمینه مدیریت منابع انسانی. همکاری و تماس با مراکز ذیربط در مورد اجرای مقررات و ضوابط جاری.
 • ارائه راهکارها، طرح‌های کاربردی و تدوین معیارهایی در خصوص نحوه تامین، توزیع ، نگهداشت وارتقاء نیروی انسانی و نظارت بر صدور احکام بازنشستگی و بررسی و اقدام در زمینه بهبود امور معیشتی و رفاهی بازنشستگان.
 • انجام بررسی‌های کارشناسی و صدور احکام استخدامی کارکنان رسمی و غیررسمی عضو هیأت علمی و کارکنان غیرهیأت علمی در حالت‌های مختلف. نظارت بر کنترل حضور و غیاب کلیه کارکنان مرکز و ارائه صورت‌های تحلیلی مورد نیاز و ارائه اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز به مدیریت امورمالی و بودجه برای پرداخت حقوق و اضافه کار و سایر مزایای قانونی کارکنان شاغل و بازنشسته. نظارت بر انجام ارزشیابی و ارزیابی‌های مختلف کارکنان و شرکت در جلسات و کمیته‌های قانونی ونظارت بر انجام قراردادهای حقیقی و نظارت بر تهیه و تنظیم آمارهای مختلف نیروی انسانی و ارائه اطلاعات لازم و تحلیل‌های آماری مورد درخواست.
 • نظارت بر انجام کلیه مراحل مربوط به مأموریت‌های داخل و خارج از کشور کارکنان و نظارت بر برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی کارکنان.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات اداری متمرکز از جمله دبیرخانه مرکزی، بایگانی مرکزی و تحریرات برای پشتیبانی اداری طرح‌های پژوهشی.
 • نظارت بر انجام اموراداری مربوط به مسائل گزینشی کارکنان از جمله معرفی، هماهنگی و دریافت اعلام نظریه آنان.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تهیه، پیشنهاد و نحوه استفاده از امکانات رفاهی برای کارکنان، انجام مراحل مربوط به صدور معرفی کارکنان برای استفاده از تسهیلات بیمارستانی‌هایی که طرف قرارداد می باشند و نظارت بر ایجاد تسهیلات درمانی و ارائه خدمات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و غیره.
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X