اداره کارگزینی

رییس
امید عموزاده
معرفی

از واحدهای تأثیرگذار در مدیریت منابع انسانی که مسئولیت انجام و پیگیری امور اداری تمام کارکنان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی را بر عهده دارد . فرایند اداره کردن منابع انسانی از یک سو و از سوی دیگر اداره امور استخدام و جذب کارکنان متخصص در حدود شرح وظایف برعهده این اداره است.

ماموریت‌ها
  • انجام امور اداری مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء، ترفیع، انتقال، مرخصی، بازنشستگی حقوق وظیفه وراث اعضای هیأت علمی و غیرهیات علمی و تنظیم احکام کارگزینی براساس مقررات و آئین نامه‌ها ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم و اتوماسیون اداری کارکنان
  • مدیریت بخشنامه‌های صادره، جهت اجرای آن و در صورت نیاز ابلاغ به افراد ذینفع ارائه پیشنهادهای اصلاح و بهبود روشهای انجام کار در هماهنگی با واحدهای ذیربط و دفتر طرح و برنامه اعمال و اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه‌های استخدامی
  • تعبیر و تفسیرخط مشی امور پرسنلی پژوهشگاه و تفهیم آن به ادارات تابعه جهت اجراء مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان همکاری در تهیه و تنظیم شرح شغل کارکنان و تخصیص پستهای ثابت سازمانی با دفتر طرح و برنامه، همراه با شناخت صحیح و دقیق مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پستهای سازمانی و کاربینی
  • اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط برنامه ریزی در امر ترفیعات و تغییر گروه شغلی کارکنان دریافت اطلاعات و مدارک کارکنان و بایگانی دستی، الکترونیکی آنها تهیه و تنظیم و تحلیل آمار نیروی انسانی در سطوح مختلف
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X