اداره اعتبارات و رسیدگی

رییس
فاطمه قاضی مرادی
معرفی

اداره اعتبارات و رسیدگی وظیفه نظارت، کنترل و مطابقت کلیه پرداختها و نیز مدارک و مستندات موجود آنها با قوانین و مقررات موجود بر عهده دارد.

ماموریت‌ها
 • نظارت، کنترل ومطابقت کلیه پرداختها و نیز مدارک مثبته آنها با قوانین و مقررات شامل حقوق و دستمزد، کلیه قرادادها، تنخواه گردانها و غیره.
 • رسیدگی به اسناد هزینه و صورت وضعیت‌های مالی و صدور برگه‌های صدور چک.
 • انجام روشهای ممیزی اسناد به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی منظم در امور مالی پژوهشگاه. رسیدگی به کلیه اسناد مالی.
 • تهیه گزارشهای مورد نیاز داخلی و دستگاه‌های ذیصلاح مانند دیوان محاسبات، دارایی و غیره. تهیه ترازهای حساب ماهیانه و سالیانه.
 • نگهداری، تمدید و ابطال ضمانتنامه‌های مربوط به قراردادها.
 • گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط و ارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم.
 • نظارت و کنترل بر اعتبارات هزینه ای( جاری )،درآمداختصاصی، تملک دارائیهای سرمایه ای و سایر حسابهای مستقل و مراکز هزینه مطابق موافقتنامه بودجه و سرفصلهای مربوطه و رفع مغایرت با اداره دفترداری.
 • نظارت و کنترل بر ثبت صحیح اسناد هزینه در ردیف‌های اعتباری تعیین شده و تهیه گزارش‌های کسری اعتبارات طی دوره جهت اخذ مجوزهای مربوطه. نظارت بر محاسبه و تنظیم نقدینگی.
 • نظارت و کنترل بر امور مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی، علی الحسابها، پیش پرداختها و تهیه گزارش‌های دوره ای.
 • رسیدگی و نظارت بر مجوزها، مدارک و اسناد پرداخت لیستهای حقوق و مزایای کارکنان و کسورات مربوطه.
 • تنظیم اسناد بر پایه اعتبارات مصوب پژوهشگاه و مجوزهای صادره بر اساس فصول اعتبارات.
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X