اداره دریافت و پرداخت

رییس
ماموریت‌ها
 • تهیه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر اساس فهرست استاندارد بانکی و نیز وزارت دارایی، تهیه و ثبت کسور قانونی مربوطه
 • انجام امور مربوط به افتتاح حسابهای جاری کارکنان و نظارت و حصول اطمینان از صحت پرداختهای صورت گرفته در ارتباط با احکام واصله و مجوزهای مأخوذه و همچنین پرداخت به موقع کسور تکلیفی به مراجع ذیصلاح.
 • تهیه، نظارت و کنترل صحت اطلاعات مالی کارکنان در محاسبات مربوط به لیست و تغییرات حقوق و مزایای پرسنل با درنظرگرفتن مجوزها و دستورالعملها و اعتبارات مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات.
 • کنترل بر اجرای بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره و نظارت بر نحوه اعمال آن در مورد حقوق و مزایای کارکنان، قراردادها و پیمانکاران و همچنین حفظ و نگهداری از اسناد و مدارک مربوطه.
 • نظارت و کنترل بر صدور گواهی‌های مختلف حقوق و مزایا و چکهای صادره پژوهشگاه. نظارت و کنترل بر تهیه و ارسال فهرست‌های حقوق و مزایا، کسور و بدهی کارکنان به اداره رسیدگی و حسابداری دولتی.
 • نظارت و کنترل بر تهیه گزارشهای نقدینگی به صورت روزانه و تهیه صورتحساب بانکی و رسیدگی به مغایرتهای آن و تهیه اسناد و مدارک لازم برای صدور سندهای محاسباتی.
 • انجام و نظارت برکلیه پرداختها و دریافتها طبق ضوابط و مقررات.
 • تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت از قبیل سپرده‌ها، ضمانت نامه‌ها، پیش پرداختها، علی الحسابها، دیون و غیره.
 • بررسی پیگیری و نظارت بر عملکرد وصول درآمدهای منعقده با سازمانها و پیمانکاران.
 • درخواست وجه و وصول اعتبارات از خزانه داری کل. تنظیم و نگهداری دفاتر بانک و ثبت صورت حسابهای واصله از بانک.
 • انجام و کنترل کلیه امور بانکی سازمان از قبیل صدور چک و حواله‌های بانکی، افتتاح حساب و غیره.
 • پرداخت بابت تمام قراردادهای منعقده با دانشگاه‌ها، اشخاص، شرکتها، پیمانکاران و غیره.
 • تهیه لیستها و ثبت سوابق مربوط بیمه و بازنشستگی کارکنان و انجام مکاتبات مربوطه.
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X