اداره بازرگانی

رییس
ماموریت‌ها

تمامی خریدهای کالا/ خدمات و همچنین فروش کالا/ خدمات در همه سطوح معاملات اعم از جزئی ، متوسط و عمده از طریق اداره بازرگانی پژوهشگاه انجام می پذیرد.

- سطوح معاملات هر ساله توسط هیات وزیران تعیین و ابلاغ می گردد.

- اسناد قانونی و بالا دستی ؛ قانون مناقصات و آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه می باشد.

1-  خریدهای کالا/ خدمات و مراحل انجام کار :

الف- خریدهای عمده (عمومی) :

تمام خریدهای عمده از طریق مناقصه و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) انجام می پذیرد.

الف 1 خریدهای عمده از طریق منقصه محدود : گزارش توجیهی خرید بصورت محدود و نام شرکتهای توانمند و متخصص در حوزه خرید توسط متقاضی تهیه و برای تایید به ریاست پژوهشگاه ارسال می گردد، در این حالت با ارسال دعوتنامه به شرکتهای منتخب ، درخواست می گردد تا در بستر ستاد اقدام به پیشنهاد قیمت نمایند.

الف -2 خریدهای عمده از طریق مناقصه عام ( عمومی) : پس از دریافت مشخصات فنی کالا / خدمات و الزامات مورد نیاز از متقاضی، در بستر سامانه ستاد اقدام به نشر آگهی و دعوت از عموم شرکتها و تامین کنندگان می گردد، که در مهلت مقرر نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود اقدام نمایند.

ب- خریدهای متوسط:

تمام خریدهای متوسط در بستر سامانه تدارکات (ستاد) انجام پذیرفته و پیشنهادات قیمت اخذ شده با حضور اعضاء قانونی و ناظرین در جلسه بازگشایی استعلام بها مورد بررسی قرار می گیرد.

ج- خریدهای جزئی (خرد) :

خریدهای جزئی (خرد) با بررسی قیمت توسط کارپرداز و با کمترین قیمت و با مسئولیت ایشان انجام می پذیرد.

 

مراحل انجام کار خرید کالا / خدمات:

- اخذ درخواست خرید کالا/ خدمات بصورت سیستمی از متقاضی

- تعیین و برآورد مبلغ معامله

- تامین اعتبار و پیش بینی نقدینگی مورد نیاز از دفاتر طرح و برنامه و امور مالی

- انتخاب کارپرداز و انتخاب نوع خرید ( جزئی، متوسط و عمده)

- برگزاری جلسات بررسی قیمت، استعلام بها، کمیسیون معاملات و انتخاب فروشنده

- ابلاغ برنده و درخواست ارسال اسناد مربوطه

- انعقاد قرارداد خرید / پرداخت بصورت فاکتوری

- دریافت کالا / خدمات و اخذ فاکتور و صورتجلسات مرتبط

- تحویل کالا به انبار و متقاضی

- ارسال اصل اسناد برای رسید انبار و تکمیل اسناد

- ارسال اسناد هزینه ( اصل فاکتور + اصل رسید انبار+ درخواست متقاضی) به امور مالی جهت تسویه حساب نهائی

 

2- فروش کالا و مراحل انجام کار :

الف فروش متوسط و عمده ( عمومی) :

تمام فروش های متوسط و عمده از طریق مزایده عمومی و در بستر سامانه ستاد انجام می پذیرد.

 

ب- فروش جزئی :

فروش های جزئی با بررسی قیمت توسط کارپرداز و با بیشترین قیمت و با مسئولیت ایشان انجام می پذیرد.

 

مراحل انجام کار فروش کالا :

 

-  اخذ درخواست فروش کالا بصورت سیستمی از متقاضی

- تعیین و برآورد مبلغ معامله

- انتخاب کارپرداز و انتخاب نوع معامله (جزئی ، متوسط و عمده)

- برگزاری جلسات بررسی قیمت ، استعلام بها، کمیسیون معاملات و انتخاب خریدار

- ابلاغ برنده مزایده و درخواست ارسال مبلغ مورد مزایده

- دریافت مبلغ نهائی به حساب پژوهشگاه و اخذ تاییدیه از امور مالی

- تحویل کالا به خریدار با حضور نمایندگان حراست و بازرسی

- خروج کالا به همراه تنظیم صورتجلسات و مستندات مربوطه

- ارسال اسناد و مدارک مبنی بر فروش کالا به امور مالی جهت تسویه حساب نهائی

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X