اداره امور قرارداد‌ها

رییس
سحر فرهیخته نیا
معرفی

این اداره از واحدهای امور حقوقی و قراردادها تشکیل شده است و به بررسی و تأیید قراردادهای پژوهشگاه از نظر حقوقی و قانونی می‌پردازد.

ماموریت‌ها

تهیه قرارداد‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف و پروژه‌های  كه به شكل زیر صورت می پذیرد.
1. برنامه ریزی برای برگزاری تشریفات مناقصه و تهیه اسناد و مدارك مناقصه، اخذ تضمین‌های مورد نیاز طبق آیین نامه معاملات دولتی و قانون مناقصات؛
2.  تهیه، تنظیم و عقد قرارداد اعم از مشاوره، پیمانكاری و پژوهشی و نظارتی...  با افراد حقیقی و حقوقی؛
3. بررسی کارشناسی در خصوص پرداخت تمام مراحل قراردادهای پژوهشی و انطباق با هزینه‌های مشاوره و اسناد مربوط به خرید اقلام مصرفی و تجهیزات مورد نیاز پروژه¬ها با شرایط و ضوابط و اعتبارات قراردادهای منعقده
4. پاسخگوئی، مشاوره و ارائه اطلاعات در زمینه قراردادها
5. بررسی کارشناسی حقوقی كلیه قراردادها ، پیگیری مطالبات و احقاق حقوق موسسه
6. نظارت بر بررسی کارشناسی و حقوقی، تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای فی مابین مرکز و اشخاص حقیقی غیر پرسنلی  و حقوقی منطبق با قوانین و مقررات .
7. ارایه گزارشات و پیشنهادات لازم برای انجام بهینه امور مرتبط با شرح وظایف به صورت ادواری
8. بررسی کارشناسی و حقوقی در زمینه تهیه و تنظیم کلیه تفاهم نامه‌ها الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های مربوط به قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی .
9. مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرارنمودن رویه یکسان .
10. رسیدگی به درخواستهای واصله درچارچوب قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط و اعلام به طرفهای قرارداد .
11. اقدام در مورد بررسی کارشناسی براساس مفاد قراردادها جهت تسویه با اشخاص حقوقی و حقیقی که با مرکز قرارداد دارند و آزادسازی ضمانت نامه‌ها ، پیش پرداخت و حسن انجام کار و شرکت در مناقصه .
12. کنترل مالی و حقوقی بر خروجیهای مراحل مختلف یک قرارداد .
13. شرکت در جلسات بررسی مفاد قراردادها، استماع اظهارات و رد یا قبول آن درخصوص عقد قراردادها و تفاهم نامه‌ها .
14. كنترل و هماهنگی درجمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده مراجع ذیصلاح
15. نظارت بر روند پیشرفت وضعیت كلیه قراردادها .
16. مستند سازی كلیه قراردادها و تفاهم نامه‌ها و الحاقیه‌ها  و تهیه گزارش‌های مدیریتی درخصوص روند قراردادها

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X