معاونت امور مالی

معاون
نیلوفر عفیف کلخوران
معرفی

مدیریت امورمالی با رویکرد هدایت و هماهنگی فعالیتهای واحدهای مالی و حسابداری و ارائه خدمات مشورتی و تخصصی جهت اعمال قوانین و مقررات و نظارت بر نحوه ثبت و ضبط و نگهداری حساب‌ها با زیر مجموعه سه اداره اعتبارات و رسیدگی، دریافت و پرداخت و دفتر داری و تنظیم حساب‌ها ، تمام فعالیتهای مالی و حسابداری پژوهشگاه را انجام میدهند. این مهم با مراقبت در تأمین به موقع نیازهای مالی برای پرداخت هزینه‌ها، با اجرای اصول و فنون حسابداری و نیز رعایت قوانین و مقررات مالی و ذیحسابی ، محاسباتی و معاملاتی از طریق بررسیهای منظم ادواری و تهیه و تنظیم و نگهداری حسابها جهت تهیه و تنظیم گزارش و ترازهای مدون در پایان هر سال مالی و ارائه آن به مدیریت ارشد پژوهشگاه صورت می گیرد.

خدمات

موردی یافت نشد.

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.

معاونت امور مالی

X