اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها

رییس
نیلوفر عفیف کلخوران
ماموریت‌ها

• نظارت و كنترل  بر تنظیم و كنترل اسناد و ثبت و ضبط و اعمال نظارت بر نگهداری و بایگانی اسناد مالی .
• ارائه آموزشهای لازم مرتبط با شرح وظایف به كاركنان تحت مدیریت .
• نظارت و كنترل بر تهیه مغایرت بانكی ، بصورت منظم و اصلاح موارد آن ، و تهیه گزارشات مربوطه و انعكاس آن به مدیریت مالی .
• نظارت و كنترل بر پیگیری و مكاتبه جهت وصول مطالبات قانونی مركز حسب اقلام مندرج در حسابها .
• نظارت و كنترل بر تهیه و استخراج تراز ماهیانه ، جهت كنترل و اطمینان از صحت عملیات مالی انجام شده و ارائه آن به مدیریت مالی .
• نظارت و كنترل بر اصلاح و بستن حسابهای پایان دوره مالی و تهیه صورتهای مالی  و نقل آن به سال مالی بعد كلیه حسابهای مستقل و تركیبی .
• نظارت و كنترل مدارك دریافتی برای صدور اسناد حسابداری طبق مقررات ، بررسی و كنترل صحت اسناد صادره و نظارت بر محاسبات طبق سرفصلهای تعیین شده .
• نظارت و كنترل بر تهیه آمار ، و گزارشهای موردنیاز از عملیات مالی انجام شده .
• نظارت و كنترل بر كلیه حسابها اعم از هزینه ای درآمدی و مستقل و تركیبی و اطمینان از تسویه بدهیهای ایجاد شده در حسابها .
• نظارت و كنترل برامر تجزیه و تحلیل گزارشات و صورتهای مالی و اظهارنظر در مورد آنها
• نظارت و كنترل حسابها و همكاری با حسابرسان قانونی و سازمان حسابرسی ، وزارت دارایی ، سازمان‌های بیمه و بازنشستگی و غیره .
• رعایت سلسله مراتب اداری.

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X