اداره کل تدارکات و پشتیبانی

مدیر
مهدی نساجیان مقدم
معرفی

مدیریت تدارکات و پشتیبانی در خصوص ایجاد زمینه لازم جهت انجام بهینه فعالیتهای پژوهشگاه و رفع نیازهای ابزاری و حقوقی کلیه قسمتها و بخشهای اداری، پژوهشی پژوهشگاه نقش بسزائی را ایفا می‌کند و از سه اداره امور قراردادها،اداره بازرگانی، اداره خدمات و پشتیبانی و نیز دفتر خدمات فنی ساختمان و تاسیسات تشکیل شده است با توجه به گستردگی فعالیتهای پژوهشگاه در امر پژوهش و تحقیقات و نیاز مبرم آن به وسایل، ابزار و تجهیزات متنوع فنی و غیر فنی، نیاز به اموری در خصوص تهیه، گردآوری و پشتیبانی لازم از نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری پژوهشگاه احساس می‌شود که این نیازها ممکن است از داخل و یا از خارج از کشور تهیه گردد. همچنین در خصوص ایجاد شرائط و هماهنگی لازم جهت عقد کلیه قراردادهای پژوهشی و غیرپژوهشی و انجام کلیه امور حقوقی مربوطه و نیز نظارت و کنترل اجرای صحیح آن نقش مهمی را بر عهده دارد. علاوه بر موارد فوق می‌بایست، ایجاد محیط مناسب و کنترل لازم جهت ارائه کلیه سرویسها و خدمات مورد نیاز پژوهشگاه و کارکنان در خصوص ایجاد رفاه هر چه بهتر برای آنان را به وظائف این مدیریت اضافه کرد.

ماموریت‌ها

الف.اداره امور قراردادها
ب‌. اداره بازرگانی شامل (واحدهای مناقصات، خریدهای جزئی و متوسط)
ج‌. اداره  خدمات و پشتیبانی شامل (واحدهای  نقلیه – خدمات –  فضای سبز، دفتر فنی ساختمان و تأسیسات، انبار و اموال)
ح‌. واحد خدمات فنی  ساختمان و تاسیسات

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.

اداره کل تدارکات و پشتیبانی

X