هیات اجرایی منابع انسانی پژوهشگاه

رییس
سيد محمد رضوي زاده
معرفی

اعضای هیات اجرایی منابع انسانی پژوهشگاه:

سید محمد رضوی زاده رئیس هیات اجرایی منابع انسانی

دكتر سید مهدی میرحسینی زواره عضو هیات اجرایی منابع انسانی پژوهشگاه

دكتر تیمور مرجانی عضو هیات اجرایی منابع انسانی پژوهشگاه

حسن اسمعیلی بیدهندی عضو هیات اجرایی منابع انسانی پژوهشگاه

قربانعلی مهربانی عضو هیأت اجرایی منابع انسانی

مهدی نساجیان مقدم عضو هیأت اجرایی منابع انسانی

ماموریت‌ها
 •  نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
 •  نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه تشکیلات
 •  تهیه شرح شغل ، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی موسسه
 • تعیین اولویت‌های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی هیأت امنا
 • تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای وظایف پستهای سازمانی بدون متصدی ، به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی موسسه
 • بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی موسسه
 • تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پستهای سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پستهای سازمانی مصوب
 • بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی اعضا
 • بررسی و تأیید دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی نامه‌های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رئیس موسسه
 • بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به هیأت امنا
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست‌های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا
 • بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در موسسه و اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری فوق العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن
 •  بررسی و تصویب طرحهای تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول
 • بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می شود در چارچوب نظام پیشنهادات
 • تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و تشکیلات حسب مورد
 • سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیأات امنا ارجاع می گردد.
 • تبصره – هیأت اجرایی می توانددر موارد ضروری کار گروه‌هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم گیری را به آنها تقویض نماید
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X