دفتر اسناد و منابع علمی

رییس
اعظم صادق زاده
معرفی

دانش ارزشمندترین و راهبردی ترین دارایی سازمان است که توسعه موثر آن نقش مهمی در ارتقا کیفی فعالیت ها و بهبود شاخص های عملکرد فردی و سازمانی دارد. در همین راستا مدیریت نظام مند دسترس پذیری و انتشار اطلاعات و نتایج فعالیت های پژوهشی به عنوان یکی از ماموریت های دفتر اسناد و منابع علمی است.

مدیریت انتشار انواع دستاوردها و برونداهای پژوهشگاه شامل گزارش های فنی، گزارش های راهبردی- مدیریتی، کتب و اختراع در این مجموعه پیگیری می گردد. همچنین این دفتر، مدیریت فعالیت پژوهشگاه به عنوان یکی از مراجع داوری اظهارنامه های ثبت اختراع حوزه ICT را برعهده دارد.

ماموریت‌ها
 • توسعه پایگاه اطلاعات علمی پژوهشگاه با فراهم آوری جامع ترین منابع اطلاعاتی
 • بهبود و توسعه سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه
 • برنامه ریزی جهت تامین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران
 • راهبری تدوین و انتشار گزارش های تحلیلی و مدیریتی توسط پژوهشگاه
 • حمایت از چاپ و انتشار کتب تخصصی حوزه ICT
 • مدیریت ثبت اختراع دستاوردهای پژوهشی در پژوهشگاه
 • مدیریت داوری اظهارنامه های ثبت اختراع حوزه ICT در پژوهشگاه
 • انتشار شاخص های عملکردی پژوهشگاه در زمینه گزارش های فنی، کتب، گزارش های تحلیلی و اختراعات
 • کمک به حضور و ارتقا جایگاه پژوهشگاه در ارزیابی های ملی و بین المللی براساس گردآوری و انتشار شاخص های عملکردی در حوزه های مختلف
خدمات
 • جستجو ودسترسی منابع علمی پژوهشگاه
 • ارائه منابع اطلاعاتی مورد نیاز پژوهشگران
 • عضویت ، امانت ، رزرو، تمدید و بازگشت منابع فیزیکی
 • برگزاری کمیته انتشارات پژوهشگاه
 • ارزیابی و انتشار گزارش های تحلیلی – رصدی حوزه ICT
 • مشاوره و پیگیری ثبت اختراع دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران
 • داوری اظهارنامه های ثبت اختراع
 • فرم ها و دستورالعمل ها
فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X