دفترمدیریت و راهبری پژوهش

سرپرست
عاطفه قوامی فر
معرفی

دفتر مدیریت و راهبری پژوهش بازوی اجرایی معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی در کنترل پیشبرد اهداف پژوهشی پژوهشگاه و متولی فرایندهای اصلی چرخه پژوهش است که کنترل و ساماندهی بر اجرای فرآیندهای پژوهشی از ابتدای تعریف پروژه تا نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها بر مبنای آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای پژوهشی و هیات رییسه پژوهشگاه را بر عهده دارد. علاوه بر این و مبتنی بر تغییرات ساختاری صورت گرفته این دفتر راهبری امور مربوط به اعضای هیات علمی و همچنین جذب و بکارگیری سربازان وظیفه در قالب نخبه، امریه و یا محقق وظیفه را تیز بر عهده دارد.

ماموریت‌ها
 • امور اجرایی مربوط به پیاده سازی و اجرای نظام پژوهش، فناوری و نوآوری پژوهشگاه و طراحی، تعریف، تنظیم و راهبری سبد طرح‌های کلان، موضوعات محوری و پروژه های تحقیقاتی بنیادی، راهبردی، توسعه‌ای و کاربردی مبتنی بر اولویت‏های وزارت، نیاز کشور و الزامات اسناد بالادستی
 • راهبری و نظارت فرآیندهای چرخه پژوهش بر مبنای معیارهای تعیین شده، برنامه‌های زمانبندی و مصوبات معاونت و شورای پژوهشی
 • برنامه‏ریزی و اقدام در راستای توسعه و بهبود مستمر کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی پژوهشگاه و نظارت مستمر بر عملکرد مجریان، پژوهشگران و ناظرین طرح‏ها و پروژه های تحقیقاتی مشارکت کننده در حوزه پژوهش و فناوری پژوهشگاه به منظور تضمین هویت تخصصی محققان و پژوهشگاه
 • برنامه‏ریزی و تدوین الگو و چارچوب مدیریت دانش و مستندسازی اطلاعات مرتبط با انواع دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه و همکاری در  بسترسازی و تقویت فرهنگ تسهیم دانش در شبکه علمی پژوهشگران
 • تحلیل و ارزیابی مستمر نتایج حاصله از اجرای فرایندها و فعالیت‌های چرخه پژوهش به منظور حصول اطمینان از صحت و کیفیت انجام آنها و تهیه گزارشات تحلیلی و انعکاس به موقع آنها به معاونت جهت اتخاذ تصمیمات مناسب
 • بررسی، شناسایی، تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها، کارآمدی و اثربخشی عملکرد چرخه پژوهش، فنّاوری و نوآوری پژوهشگاه در دوره‌های زمانی معین و تهیه، تنظیم و ارائه گزارش‌های تخصصی مرتبط به معاونت و شورای پژوهشی
 • برنامه‏ریزی و دبیری جلسات شوراي پژوهشي پژوهشگاه و تنظیم گزارشات عملکرد حوزه پژوهش
 • راهبری و برنامه‏ریزی در خصوص ایجاد بستر ارایه پیشنهاد، تعریف و اجرای طرح‌های علمی – پژوهشی توسط پژوهشگران و  فراهم آوردن موجبات تهیه، اجرا و  نظارت بر عملکرد و در صورت لزوم هدایت مجریان و اطلاع‌رسانی روند پیشرفت امور طرح، نتایج و دستاوردهای احصایی در شورای پژوهشی
 • تهیه، تنظیم، تدوین و بهنگام‌سازی ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز نظام‌ پژوهش و نواوری در پژوهشگاه و ارایه آن به معاونت جهت تصویب در شورای پژوهشی یا دیگر مجامع ذی صلاح
 • ساماندهی و اجرای امور مربوط به وضعیت اعضای هیات علمی پژوهشگاه اعم از جذب و ترفیع و ارتقای ایشان
 • ساماندهی و راهبری جذب مشمولین نظام وظیفه اعم از سرباز امریه، محقق وظیفه و نخبه وظیفه.

 

خدمات
 • مشاوره به منظور تکمیل فرم پیشنهاد پروژه‏های پژوهشی و گردش کار مربوطه
 • مشاوره به منظور تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 • مشاوره و راهنمایی در خصوص روند اجرا، چالش های اجرایی و خاتمه پروژه های تحقیقاتی
 • راهبری، کنترل و نظارت وضعیت پروژه های جاری
 • مشاوره در راهبری فرایند جذب و پرداخت به همکاران پروژه و مشاورین حقیقی و حقوقی
 • مشاوره در راهبری فرایند جذب مشمولین نظام وظیفه (سرباز امریه، سرباز نخبه، محقق وظیفه)
 • مشاوره در راهبری چگونگی برگزاری فراخوان پروژه‏های پژوهشی از ابتدا تا انتخاب، تصویب و انعقاد قرارداد
 • ارائه گزارش های کنترل پروژه به روز و دوره ای مبتنی بر مستندات ثبت شده در سامانه مدیریت پروژه سازمانی پژوهشگاه EPM
 • ارائه بانک آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و مصوبات شورای پژوهشی، هیات اجرایی جذب و کمیته های مربوط به اعضای هیات علمی.

 

آخرین نسخه فرمها و فرایندهای مرتبط با چرخه پژوهش

https://orsp.itrc.ac.ir/

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X