گروه خدمات و محتوای الکترونیکی

سرپرست
محمود خراط
معرفی

گروه پژوهشی خدمات و محتوای الكترونیكی ذیل فعالیت‌های پژوهشكده فناوری اطلاعات، در زمینه انجام پروژه‌های پژوهشی و مدیریت تحقیق و توسعه در سطوح بنیادی، راهبردی و كاربردی فعالیت دارد و ضمن ارائه چارچوب‌ها، راهبردها، مدل‌ها و سازوکارهای مناسب جهت توسعه كاربردها و خدمات الكترونیكی و ارزیابی، پایش و رصد خدمات و كاربردهای فناوری اطلاعات مبتنی بر استانداردها و معیارهای بومی‌سازی شده، در زمینه ارائه طرح‌های پژوهشی در جهت توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و پیشنهاد سازوکارهای مناسب جهت تسهیل چرخه مدیریت محتوای الكترونیكی به ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های محتوا، كاربردها و خدمات فناوری اطلاعات می‌پردازد. موضوعات محوری گروه سامانه هاي كاربردي و استانداردهاي مورد نياز در ارائه خدمات الكترونيكي بومی سازی و توسعه خدمات الكترونيكي در حوزه‌هاي نظير دولت الكترونيكي و هوشمند، يادگيري الكترونيكي، سلامت الكترونيكي، تجارت و باندكداري الكترونيكي چارچوب‌ها، راهبردها، مدل‌ها و سازوکارهای مناسب جهت توسعه و بومي سازي كاربردها و خدمات الكترونیكی شخصي‌سازي و هوشمندسازي خدمات،سامانه ها و محتواي الكترونيكي مدل هاي ارزيابي توسعه خدمات و محتواي الكترونيكي بازشناسي، توليد، ذخيره‌سازي، انتشار، بكارگيري و بهينه سازي محتوا و خدمات محتوايي توسعه بستري مناسب براي مديريت منابع، فرايندها و ساختار سامانه ها و خدمات كاربردي درحوزه ي سازمان هاي الكترونيكي. خدمات، محتوا و سامانه هاي هوشمند و مديريت دانش سازماني

طرح‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی

• پژوهش در حوزه خدمات دولت الکترونیکی و دولت هوشمند، یادگیری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی

• انجام پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و راهبردي و برنامه هاي نوآوري در حوزه خدمات و محتواي الكترونيكي

• توسعه مدیریت دانش سازمانی و استقرار شبکه دانش

• توسعه معماری و سامانه‌های کاربردی سازمانی و سازوكارهاي تعامل سازماني

• پژوهش در حوزه حاکمیت فناوری اطلاعات و مدیریت خدمات و توسعه مدلها و چارچوبهاي تحول ديجيتال سازماني

• توسعه چارچوبها و سازوکارهای رصد و آینده‌نگاری حوزه خدمات و کاربردهای IT

• توسعه مدلها و چارچوبهاي سنجش و ارزیابی خدمات و محتواي الکترونیکی

• همكاري در توسعه اپراتورهای خدمات الکترونیکی با ساير ذينفعان

• تدوین طرحهای تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات الکترونیکی

• توسعه سازوکارهای تولید، پردازش و مدیریت محتوای الکترونیکی

• همكاري در ساماندهي زيست بوم خدمات و محتواي الكترونيكي

• تعامل با نهادهاي علمي و پژوهشي داخلي و بين المللي

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X