اداره توسعه نرم افزار و خدمات دولت الکترونیک

سرپرست
رزیتا نصیرنیا
معرفی

در این واحد به منظور حصول سیاستهای دولت الکترونیک در زمینه ارائه برخی خدمات به صورت الکترونیک و حذف ضرورت مراجعه حضوری جهت دریافت خدمات، سیستم‌هایی پیاده سازی شده است که از آن جمله می‌توان به سیستم مدیریت فرایندها اشاره نمود. از دیگر مواردی که در این راستا انجام شده است،  پیاده سازی فرآیندهای مالی،  پژوهشی و برخی فرایندهای  اداری، اتوماسیون تغذیه،اتوماسیون اداری و…اشاره نمود.

خدمات

۱.تولید نرم افزارهای موردنیاز مرکز(الف: پیاده سازی سیستم‌های مورد نیاز درون مجموعه ، ب: مذاکره و بررسی عملکرد شرکتهای مختلف و در نهایت پیشنهاد شرکت مناسب به مدیران جهت عقد قرارداد)

۲.نگهداری و توسعه پورتال مرکز (الف: مسئولیت پیکربندی پورتال و سازمان دهی ساختار اطلاعاتی مورد نیاز ،ب: آموزش نحوه کاربری سیستم و ورود اطلاعات به نمایندگان واحد‌های مختلف)

۳. مطالعه و بررسی روشها و متدولوژیهای نوین تولید نرم افزار و استفاده از آنها در زمان پیاده‌سازی سیستمهای کاربردی

۴. توسعه و نگهداشت سامانه‌های نرم افزاری موجود پژوهشگاه

 

فیلتر زمان مطلب
محتوای مرتبط موجود نیست.
X