اعضای هیئت علمی

شما اینجا هستید

مسعود آرزومند

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: -
تلفن: ۸۴۹۷۷۳۴۴

احسان آريانيان

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: ehsan_arianyan@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۶۹۵
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

ایمان آریانیان

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: -
تلفن: ۸۴۹۷۷۶۹۱

فرزاد ابراهیمی

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: ebrahimi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۳۲۶
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

علی ابوالقاسمی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: ali_abl@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۱۶
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

مرضیه احمدی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: mar.ahmadi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۲۷۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

پروین احمدی

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: p.ahmadi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۸۱۳۵
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمد رضا احمدی

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
رایانامه: m.ahmadi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۳۱۰
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

فرامرز اسماعیلی سراجی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: -
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۲۳
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

سارا افاضاتی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: s.efazati@itrc.ac.ir
تلفن: ۷۱۵۷
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

بهروز الیاسی

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: eliasi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۲۶۹
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

علی امامی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: emami@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۹۵۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

ناهید امانی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: n_amani@itrc.ac.ir
تلفن: ۷۵۸۷
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمد اکبری

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: -
تلفن: ۸۴۹۷۷۸۹۴

کتایون بامسیان

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: kbamasi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۹۹

مرجان بحرالعلوم

پژوهشکده: امنیت فاوا
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: bahrololum@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۹۷۳
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

رضا بحری

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: reza.bahri@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۳۰۸
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

كامبيز بديع

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استاد
رایانامه: k_badie@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۱۷۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

متین سادات برقعی

پژوهشکده: سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: m.borghei@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۸۰۴
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

فرزاد بزازان

پژوهشکده: سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: farzzad@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۰۵۸
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمد هادی بکایی

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: mh.bokaei@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۲۸۹
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمدحسام تدین

پژوهشکده: امنیت فاوا
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
رایانامه: tadayon@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۶۲۹
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

طلا تفضلی

پژوهشکده: امنیت فاوا
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: tafazoli@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۵۳۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

سارا توفیقی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: s.tofighi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۳۳
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

رقیه جدا

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: فرا دکتری
مرتبه علمی:
رایانامه: -
تلفن:
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

فرهنگ جواهریان

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: f.javaherian@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۵۳
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

پدرام حاجی پور

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: Hajipour@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۵۱۵
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

ساسان حسینعلی زاده

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: s.alizadeh@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۸۰۶۰
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

مزدا حمدی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: ma.hamdi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۵۳۸
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

فرشاد حکمی زاده

پژوهشکده: سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: hakami@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۸۸۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمود خراط

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: kharrat@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۴۸۰
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمدصادق خواجه احسنی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: ms.khajeahsani@itrc.ac.ir
تلفن: ۷۰۵۷
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

جهانگیر دادخواه چیمه

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: dadkhah@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۵۹۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

نسرين دسترنج

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: dastranj_n@itrc.ac.i
تلفن: ۸۴۹۷۷۲۳۶
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

رقیه دوست

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: doost@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۴۳
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محسن رضایی خیرآبادی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: m.rezaeekh@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۹۵۶
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

فرزاد زرگری

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
رایانامه: zargari@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۲۷۲
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمود سعیدی

پژوهشکده: امنیت فاوا
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: msaeidi40@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۹۲
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

امین شکری پور

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: shokripour@itrc.ac.ir
تلفن: ۷۱۴۹
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

احرام صفری

پژوهشکده: سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: e.safari@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۲۶۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

غلامرضا صولت شهرستانی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: sowlat@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۲۶۳
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمد کاظم صیادی

پژوهشکده: سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: -
تلفن: ۸۴۹۷۷۶۷۳
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

مريم طايفه محمودي

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: mahmodi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۱۷۰
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمد حسین عامری مهر

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: mh.amerimehr@itrc.ac.i
تلفن: ۸۴۹۷۷۹۶۴
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

صادق عباسی شاهکوه

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: shahkooh@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۹۵۹
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

کلثوم عباسی شاهکوه

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: shahkooh@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۹۵۹
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

ماندانا فرزانه

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: m.farzaneh@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۸۶۷
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

هادی فرزین

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: farzin@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۴۸۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

مژگان فرهودی

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: farhoodi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۵۲۳
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

رجب فلاحی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: fallahi@itrc.ac.ir
تلفن: ۷۰۳۵
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

حسين قرائي گركاني

پژوهشکده: امنیت فاوا
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: gharaee@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۴۸
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

عاطفه قوامی فر

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: a_ghavamifar@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۵۸۴
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

مجتبی مازوچی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: mazoochi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۷۵
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

مسعود محمدزاده

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: masoud_m@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۴۸۵
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

لیلا محمدی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: mohamady@itrc.ac.ir
تلفن: ۷۵۹۵
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

سید هاشم مداح حسینی

پژوهشکده: سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: maddah@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۵۴۴
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

نیلوفر مرادحاصل

پژوهشکده: سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: nmoradhasel@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۱۲۰
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمدشهرام معین

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
رایانامه: moin@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۵۸۵
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

داود ملکی

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: dmaleki@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۹۶۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

علیرضا منصوری

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: amansuri@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۴۹۲
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

محمود موسوي نژاد

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: m.musavi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۰۷۹
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

سید محمدرضا میرصراف

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: mirsaraf@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۰۸۲
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

شقایق نادری

پژوهشکده: امنیت فاوا
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: naderi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۳۶۲
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

سید محمود نعمت الله زاده

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: m.nematzadeh@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۴۶۰
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

نرگس نوری

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
رایانامه: nnoori@itrc.ac.i
تلفن: ۸۴۹۷۷۵۸۸
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

سید امیرحسین نکوئی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: sah.nekuee@itrc.ac.ir
تلفن: ۷۵۸۹
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

الهه واعظ پور

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: e.vaezpour@itrc.ac.ir
تلفن: ۷۶۹۷
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

رقیه کریم زاده بائی

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: rkbaee@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۰۷۶
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

رضا کلانتری

پژوهشکده: امنیت فاوا
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: kalantar@itrc.ac.ir
تلفن: ۷۰۸۶
فایل شرح حال علمی-تخصصی (CV)

پژمان گودرزی

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
رایانامه: pgoudarzi@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۳۵۱
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

امیرمنصور یادگاری

پژوهشکده: سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
رایانامه: amyadegari@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۳۳۷
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

علیرضا یاری

پژوهشکده: فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: a_yari@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۴۹۷۷۷۰۸
PDF icon شرح حال علمی-تخصصی (CV)

وحید یزدانیان

پژوهشکده: فناوری ارتباطات
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: v.yazdanian@itrc.ac.ir
تلفن: ۸۸۶۳۰۰۹۰
فایل شرح حال علمی-تخصصی (CV)

حسن یگانه

پژوهشکده:
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
رایانامه: -
تلفن: