تدوين روش اولويت‌بندي بومي‌سازي تجهيزات مورد نياز شبکه ملي اطلاعات

شماره :
47019
آخرین به روزرسانی :
یکشنبه 1403/01/19 ساعت 12:12
تاریخ انتشار
دسته بندی
گزارشات پژوهشی

هدف اصلی در این گزارش، تدوین روش‌شناسی اولویت‌بندی بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات می‌باشد. برای این منظور از ماتریس جذابیت-توانمندی برای ارزیابی هریک از تجهیزات استفاده شده است. آنچه از سوی دولت‌ها در سطح ملی به عنوان جذابیت برای توسعه و بومی‌سازی فناوری تلقی می‌شود، منافع ملی حاصل از توسعه فناوری است. توسعه یک فناوری می‌تواند موجب دستیابی به منافع گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای کشور شود. هرچه سطح منافع حاصل از بومی‌سازی یک فناوری بیشتر باشد به همان نسبت تمایل دولت‌ها نسبت به توسعه آن نیز بیشتر می‌شود. همچنین مفهوم توانمندی، بیانگر توانمندی‌های بالفعل در سطح ملی و در زمینه توسعه و بومی‌سازی فناوری است. در این گزارش، در ابتدا مروری بر تعاریف و مفاهیم مطرح در این حوزه صورت گرفته است. در ادامه به‌ شناسایی ‌معیارهای مرتبط با جذابیت و توانمندی با استفاده از مرور ادبیات موضوع و برگزاری جلسات خبرگی اقدام شده است. مطابق با بررسی‌های انجام شده، 13 معیار برای جذابیت شناسایی شده است. همچنین برای ارزیابی توانمندی نیز 13 سطح توانمندی و آمادگی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که برای تعیین وزن معیارهای جذابیت، پرسشنامه‌ای طراحی و در نهایت نیز با استفاده از نظرات خبرگان این حوزه، روش‌شناسی اولویت‌بندی تجهیزات ارائه شده است. در انتهای این گزارش نیز الزامات و ملاحظاتی برای بازیگران مرتبط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سندیکای صنعت مخابرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان شده است.

X