اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مصوب جلسه 324 جلسه مورخ 3/‏12/‏1372
شورای عالی انقلاب فرهنگی

مقدمه

براساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر تجدیدنظر در اساسنامه شورای نمایندگان و دفاتر آنها در دانشگاه ها (موضوع مصوبه شماره 1368/‏دش مورخ 28/‏4/‏1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه های آن) و ایجاد سازمان جدیدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له (نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها) با این اهداف، وظایف و سازمان تشکیل می شود:

ماده 1-‏ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها که در این اساسنامه اختصاراً (نهاد نمایندگی) نامیده می شود نهادی است که زیرنظر معظم له در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به انجام وظایف مصرح در اساسنامه می پردازد.

ماده 2-‏ اهداف

1-‏ توسعه وتعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزش های اسلامی؛

2-‏ ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه ها و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان؛

3-‏ رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه؛

4-‏ حمایت و هدایت فکری تشکل های دانشجویی و دانشگاهی؛

5-‏ حاکمیت بخشیدن به ارزش های اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی؛

6-‏ مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری؛

7-‏ تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.

ماده 3-‏ وظایف

1-‏ تبیین مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن؛

2-‏ انجام دادن مسؤولیت های روحانیت و در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعایر اسلامی و مراسم دینی؛

3-‏ اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل:

برگزاری گردهمایی ها و نشست های تخصصی، جلسات پاسخ به سؤالات، نشر مقالات و جزوات و فعالیت های فوق برنامه و مانند آن؛

4-‏ حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخ گویی به مسایل شرعی؛

5-‏ هدایت تشکل ها و نهادها و حرکت های اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیت های اسلامی در دانشگاه؛

6-‏ مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایش های فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعف ها و نارسایی ها برای دستیابی به راه حل های مناسب؛

7-‏ بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاه ها؛

8-‏ همکاری با نهادها و مراکز حوزه ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه؛

9-‏ گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارایه آن دروس و ارزیابی عملکرد آن؛

10-‏ تایید رییس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رییس دانشگاه؛

11-‏ نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزش های انقلاب در امور اداره دانشگاه ها، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی و سیاسی-‏ اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاه های دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه؛

12-‏ بررسی مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های راجع به امورفرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی؛

13-‏ حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه؛

14-‏ اعلام نظر کتبی درباره خلاف های بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزش ها و دیدگاه های دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد، به مسؤولان ذی ربط برای اصلاح؛

تبصره 1-‏ در مواردی که اجرای بندهای این ماده نیاز به حضور مسؤول نهاد در یکی از شوراها، هیات ها یا کمیته های وزارتخانه، دانشگاه یا دانشکده داشته باشد از وی برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.

تبصره 2-‏ به منظور اجرای وظایف ناشی از این ماده، صورت جلسات شوراها و هیات ها و کمیته های تبصره 1 به اطلاع مسؤول نهاد می رسد.

تبصره 3-‏ مسؤول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذکرات خود را در هر یک از موارد برای بررسی و اقدام لازم کتباً به رییس یا مسؤولان دانشگاه یا مرکز آموزش عالی اعلام می دارد، در صورت عدم موافقت یا عدم اعتنا، موضوع به شورای نمایندگان احاله می شود تا با حضور طرفین بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

15-‏ عضویت نماینده نهاد در شورای عالی برنامه ریزی و نماینده در هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی. این دو نماینده به پیشنهاد رییس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد.

ماده 4-‏ ارکان نهاد نمایندگی عبارتند از:

1-‏ شورای نمایندگان مقام معظم رهبری؛

2-‏ ریاست نهاد؛

3-‏ دفاتر نمایندگان در دانشگاه ها.

ماده 5-‏ شورای نمایندگان مقام معظم رهبری عالی ترین مرجع سیاست گذاری نهاد است و اعضای آن را رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب می کنند.

ماده 6-‏ رییس نهاد بالاترین مسؤول اجرایی نهاد است و با پیشنهاد شورای نمایندگان توسط مقام معظم رهبری برای مدت سه سال تعیین می شود.

ماده 7-‏ مسؤول دفتر نمایندگی در دانشگاه مسؤولیت اداره دفتر و اجرای وظایف نهاد در حیطه دانشگاه را بر عهده دارد وزیر نظر رییس نهاد و در چارچوب برنامه ها و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی وی فعالیت می کند.

ماده 8-‏ نصب و عزل مسؤولان دفاتر نمایندگی در دانشگاه ها پس از مشورت با رییس دانشگاه به پیشنهاد رییس نهاد و تصویب شورای نمایندگان و حکم رییس شورا صورت می گیرد.

ماده 9-‏ وظایف شورای نمایندگان:

1-‏ تصویب سیاست ها و خط مشی ها، نموداری تشکیلاتی و شرح وظایف قسمت ها؛

2-‏ پیشنهاد رییس نهاد به مقام معظم رهبری؛

3-‏ تصویب برنامه و تهیه و تنظیم بودجه و ترازنامه سالانه و ارایه آن برای تصویب به مراجع ذی صلاحیت؛

4-‏ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای نمایندگان و عملکرد آنها؛

5-‏ نصب و عزل مسؤولان دفاتر نمایندگان در دانشگاه یا امضای رییس شورای نمایندگان پس از پیشنهاد رییس دانشگاه؛

6-‏ تصویب تشکیلات دفاتر نمایندگی و محدوده وظایف شعب وابسته در چارچوب اساسنامه.

ماده 10-‏ وظایف و اختیارات رییس نهاد:

1-‏ اداره کلیه امور نهاد در چارچوب اساسنامه و مقررات؛

2-‏ اجرای مصوبات شورای نمایندگان؛

3-‏ نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و واحدها و فعالیت های جاری نهاد و دانشگاه ها و پی گیری اشکالات و تخلفات احتمالی؛

4-‏ پیشنهاد برنامه محتوایی و طرح های اجرایی برای تصویب در شورای نمایندگان؛

5-‏ تهیه و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه ها، به دفاتر نمایندگی در دانشگاه ها برای انجام وظایف محول؛

6-‏ پیشنهاد نصب و عزل مسؤولان دفاتر در دانشگاه ها پس از مشورت با رییس دانشگاه در هر مورد به شورای نمایندگان برای صدور حکم؛

7-‏ تهیه سیاست ها، خط مشی ها، نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف قسمت ها و ارایه به شورای نمایندگان برای تصویب؛

8-‏ تهیه و تدوین برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارایه به شورا؛

9-‏ نصب و عزل معاونان و مسؤولان داخلی نهاد؛

10-‏ تشکیل شورایی از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسی طرح ها و برنامه های محتوایی نهاد؛

11-‏ جذب و تربیت فضلای روحانی برای تصدی مسؤولیت ها در نهاد نمایندگی.

تبصره-‏ با تصویب شورای نمایندگان، رییس نهاد می تواند برخی از وظایف دفاتر نمایندگی را به طور متمرکز اجرا کند.

ماده 11-‏ هیات رییسه دانشگاه با حضور مسؤول دفتر نمایندگی نسبت به هرگونه پشتیبانی و تامین نیازهای دفتر اعم از نیروی انسانی و فضا و تجهیزات در چارچوب امکانات دانشگاه، تصمیم گیری و اقدام می کند.

ماده 12-‏ بودجه نهاد همه ساله در ردیف مستقل در بودجه کل کشور پیش بینی می شود و دفتر نمایندگی می تواند علاوه بر اعتباراتی که از نهاد نمایندگی دریافت می کند، از بودجه ای که در ردیف راجع به مسایل فرهنگی، همه ساله در بودجه دانشگاه منظور می شود استفاده کند.

تبصره-‏ اجرای این اساسنامه برای دانشگاه های غیردولتی موکول به تهیه متمم جداگانه ای برای این قبیل مؤسسات و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

این اساسنامه در 12 ماده و 5 تبصره در تاریخ 3/‏12/‏1372 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

 

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی-‏ اکبر هاشمی رفسنجانی

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی