سیاست ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مصوب 623 جلسه مورخ 10/‏2/‏1387
شورای عالی انقلاب فرهنگی

مقدمه

با توجه به لزوم ارتقای نقش ایران در تولید و گسترش علم در جهان اسلام و نظر به بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پیرو مصوبه نهمین مجمع عمومی وزرای کشور های اسلامی (آیسسکو) برای تقویت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سیاست های زیر به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد:

ماده 1-‏ مبانی و اهداف کلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به شرح زیر می باشد:

1-‏ بینانگذاری پایگاه استنادی مستقل و خاص دانشمندان جهان اسلام و مرکز اسلامی و مرتبط با سایر پایگاه های استنادی علمی جهان و تعامل مؤثر و سازنده با آنها؛

2-‏ ایجاد فرصت و تقویت روح نوآوری در علوم انسانی در جهت اولویت های بومی و با معیارها و ارزش های اسلامی در راستای الهام بخشی به جهان اسلام؛

3-‏ فراهم سازی بستر مناسب برای گسترش علم و توسعه علم سنجی در کشور های اسلامی؛

4-‏ توجه به ضوابط اخلاقی و حقوقی اسلامی در تولید و نشر علم؛

5-‏ ایجاد زمینه های مناسب برای تعاملات بهینه میان دانشمندان مسلمان و مراکز اسلامی؛

6-‏ ارایه ابزار های مناسب برای ارتقا و پاسخ گویی علمی به نیازهای کشور های اسلامی.

ماده 2-‏ اهم ماموریت ها و وظایف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به شرح زیر می باشد:

1-‏ راهبری مناسب و نظارت بر وضعیت انتشارات علمی؛

2-‏ تشویق و جهت دهی به پژوهش های علوم انسانی براساس مبانی و ارزش های اسلامی و در جهت حل معضلات اجتماعی جهان اسلام؛

3-‏ برنامه ریزی برای ارزیابی استنادی انتشارات علمی؛

4-‏ ارزش گذاری کمی، کیفی و رتبه بندی مجلات و سایر تولیدات علمی و ثبت در فهرست ISC پس از طی مراحل علمی ارزیابی با تاکید بر شاخص های اسلامی؛

5-‏ نمایه سازی به منظور دسترس پذیر ساختن انتشارات علمی دانشمندان و پژوهشگران جهان اسلام؛

6-‏ تعیین اثر بخش ترین آثار علمی در رشته های موضوعی مختلف؛

7-‏ پیش بینی امکان ثبت اختراعات و نیز ثبت مطالعات بالینی برای حفظ حقوق دانشمندان مسلمان؛

8-‏ بستر سازی برای معرفی و توسعه دامنه انتشارات ISC در سطح جهان.

9-‏ معرفی پرتالیف ترین و پراستناد ترین مؤلفان و مقامات علمی در جهان اسلام.

ماده 3-‏ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد «پایگاه استنادی علوم» و مدیریت آن، وضعیت علمی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری، حوزه های علمیه، نشریات، دانشمندان و نویسندگان مقالات در نشریات علمی ایران و سایر کشور های اسلامی را بر پایه استناد ها ارزیابی می نماید.

ماده 4-‏ اعضای شورای راهبری پایگاه استنادی علوم عبارتند از:

1-‏ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس شورا)؛

2-‏ معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نایب رییس شورا)؛

3-‏ معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

4-‏ معاونت ذی ربط سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی؛

5-‏ معاونت ذی ربط وزارت امور خارجه؛

6-‏ معاونت ذی ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

7-‏ معاونت ذی ربط وزارت آموزش و پرورش؛

8-‏ معاونت ذی ربط مدیریت حوزه علمیه قم؛

9-‏ معاونت جهاد دانشگاهی؛

10-‏ معاونت دانشگاه آزاد اسلامی؛

11-‏ دو نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

12-‏ نماینده سازمان کنفرانس اسلامی؛

13-‏ رییس دفتر منطقه ای آیسسکو در تهران؛

14-‏ دو نفر از سردبیران نشریات علمی-‏ پژوهشی به انتخاب کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یک نفر از سردبیران نشریات علمی-‏ پژوهشی به انتخاب کمیسیون نشریات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

15-‏ رییس مؤسسه مجری پایگاه استنادی علوم (دبیر شورا).

تبصره 1-‏ عضویت نمایندگان حقیقی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

تبصره 2-‏ دبیر شورای راهبری با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می گردد.

تبصره 3-‏ آیین نامه های مربوط به راهبری و نظارت پایگاه استنادی علوم و سایر پایگاه های استنادی به تصویب شورای راهبری رسید.

ماده 5-‏ فرهنگستان ها، دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری، دولتی و غیردولتی، حوزه های علمیه و وزارتخانه های امور خارجه، ارشاد اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط ضمن همکاری با شورای راهبری پایگاه استنادی علوم، موظف به اجرای ضوابط و آیین نامه های مصوب آن شورا در زمینه روابط با پایگاه استنادی خواهند بود.

ماده 6-‏ گزارش های پایگاه استنادی علوم در اختیار هیات های ممیزه دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری فرهنگستان ها و حوزه های علمیه قرار می گیرد تا از این پایگاه همچون دیگر پایگاه های معتبر نمایه سازی برای ارتقای اعضای هیات علمی و ارزیابی مقالات و نشریات استفاده شود.

ماده 7-‏ وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی موظفند در برقراری ارتباطات لازم برای ترویج پایگاه استنادی علوم در کشورهای اسلامی و تهیه نشریات علمی کشورهای اسلامی با پایگاه استنادی علوم و شورای راهبری آن همکاری نمایند.

ماده 8-‏ پایگاه استنادی علوم هر ساله گزارش و تحلیل های جامعی از مجموعه فراورده های پایگاه استنادی علوم تهیه و برای استفاده جامعه علمی کشور منتشر می نماید.

ماده 9-‏ دولت موظف است ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این سیاست ها، تشکیلات لازم برای پایگاه استنادی علوم را تصویب و بودجه اعتبارات مربوط به آنها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید.

ماده 10-‏ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری شورای راهبری پایگاه استنادی علوم وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبات را برعهده خواهد داشت. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش پیشرفت کار را به صورت سالیانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه دهد.

ماده 11-‏ آیین نامه های اجرایی در چارچوب این سیاست ها به تصویب شورای راهبری می رسد.

ماده 12-‏ این سیاست ها مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در جلسه 623 مورخ 10/‏2/‏87 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

 

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی-‏ محمود احمدی نژاد

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی