محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
تشخیص و مقابله با حملات / مرکز عملیات امنیت SOC
تشخیص و مقابله با حملات / تشخیص نفوذ
سامانه‌های امنیتی فناوری ارتباطات
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ توسعه افزارهای ارزیابی امنیتی
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تحلیل مخاطرات امنیتی فناوری‌ها
ارزیابی و تحلیل امنیتی شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی
امن‌سازی و ارتقاء امنیتی شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی

صفحه‌ها