محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
امنیت اطلاعات
Multimedia System & Network
تعامل انسان و رایانه (HCI)
آگاهی‌رسانی و توانمندسازی جامعه در حوزه افتا
مدیریت امنیت اطلاعات
توسعه راهبردها، نظام‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات حوزه افتا
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تدوین نظام‌ها استانداردها، متدولوژی‌ها و دستورالعملهای ارزیابی امنیتی
تشخیص و مقابله با حوادث رایانه ای/ شبکه سازی مراکز مقابله با حوادث رایانه ای
ارائه راهکارها و مدلهای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات
بسترسازی پردازش زبان فارسی در وب

صفحه‌ها