فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۸۱ تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کشور و ارایه مدل مفهومی و اعتبارسنجی آن برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ الی ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۸۲ شناسایی،ترویج و بومی سازی مدل‌های کسب و کار در فضای مجازی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ الی ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۸۳ سامانه ارتقاء یافته پالایش ترافیک شبکه درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ الی ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
۸۴ تعیین راهبردهای پژوهشکده فناوری ارتباطات در راستای اهداف فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشکده فناوری ارتباطات ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ الی ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸۵ مطالعه و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های تنظیم مقررات حوزه باند وسیع سیار و ارائه برنامه عملیاتی برای سیاست گذاری و رگولاتوری آن در کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸۶ نیازسنجی پالایش اینترنت و ارزیابی محصولات پالایش درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ الی ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ پژوهشکده فناوری اطلاعات
۸۷ تدوین مقررات و ضوابط مجوزدهی و صدور گواهی‌های فنی خدمات میزبانی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۸۸ تدوین راهبردها و برنامه پژوهشی پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۹ تهیه محتوای دوره‌های آموزش کاربردی افتا درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۹۰ شناسایی خلاءها، نیازها و مشکلات قانونی در حوزه فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ الی ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی

صفحه‌ها