فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۸۱ تهیه محتوای دوره‌های آموزش کاربردی افتا درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۲ تدوین مقررات و ضوابط مجوزدهی و صدور گواهی‌های فنی خدمات میزبانی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۸۳ تدوین راهبردها و برنامه پژوهشی پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۴ شناسایی خلاءها، نیازها و مشکلات قانونی در حوزه فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ الی ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۸۵ تدوین سند جامع فضای مجازی و سند ترویج دین بوسیله فناوری اطلاعات برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ الی ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
۸۶ راهبری و پایش پروژه "پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب" درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ الی ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ پژوهشکده فناوری اطلاعات
۸۷ بررسی سیستم‌های دسترسی رادیویی WLAN و WPAN از دیدگاه رگولاتوری درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ الی ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸۸ تدوین چارچوب ارائه سرویس‌های ارزش افزوده توسط اپراتورهای تلفن همراه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ الی ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸۹ امکانسنجی فنی اقتصادی و قانونی ایجاد مراکز تبادل ترافیک (IXP) در کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ الی ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۹۰ استخراج مقررات، ضوابط، معیارها و نظارم‌های کنترل کیفی خدمات IPTV و VOD و OTT و طراحی سامانه نظارتی مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ الی ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات

صفحه‌ها