فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری تاریخ پژوهشکده گروه مجری حقوقی مجری حقیقی
۷۱ طراحی و مشاوره جهت ایجاد شبکه باند پهن دیتا و مراکز تبادل ترافیک زیرساخت (IP/MPLS2-IXP) درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۲ مطالعه و امکانسنجی ورود اپراتور چهارم ارائه کننده خدمات تلفن همراه پهن باند درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۳ طراحی و ساخت نمونه مهندسی سیستم کنترل و مانیتورینگ محموله ماهواره ژئو درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان فضایی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ الی ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۴ تحلیل و تدوین راهبرد برای شبکه آتی سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ الی ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۵ تدوین سند راهبردی و نقشه راه عملیاتی سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ الی ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۷۶ استخراج و تعیین سطوح مجاز شاخص‌های کیفیت و پشتیبانی سرویس‌های فناوری اطلاعات و طراحی سامانه مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ الی ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۷ طراحی الگوی نظارت بر نحوه تخصیص و اشتراک پهنای باند شبکه‌های انتقال داده درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ الی ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷۸ تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ الی ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
۷۹ مشاوره و نظارت بر پروژه توسعه شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیر ساخت درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ الی ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸۰ طراحی و توسعه یک سامانه نوین ترجمه ماشینی به منظور ارتقاء و بهبود سامانه‌های موجود ترجمه ماشینی فارسی انگلیسی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) معاونت محتوا ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ الی ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفحه‌ها