بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

پیاده سازی پایلوت تحلیل آماری میزان تمایل به انواع خدمات اینترنتی در راستای ذائقه سنجی کاربران

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: معاونت محتوا در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
تاریخ شروع و پایان: 1392/02/18 الی 1392/06/18
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: