بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار سیستم مکانیزه نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد‌های وزارتخانه

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی): شرکت داده‌پردازان سیمیاگران
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: معاونت توسعه و امور پشتیبانی و دبیر شورای تحول اداری وزارتخانه
تاریخ شروع و پایان: 1386/08/15 الی 1386/09/30
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: