بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

مشاوره و نظارت بر پروژه توسعه شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیر ساخت

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: شرکت ارتباطات زیرساخت
تاریخ شروع و پایان: 1392/12/01 الی 1394/12/01
سبد پژوهشی: خدمات و تولیدات (سبد ۱)
وضعیت پروژه: