بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

طراحی و مشاوره جهت ایجاد شبکه باند پهن دیتا و مراکز تبادل ترافیک زیرساخت (IP/MPLS2-IXP)

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: شرکت ارتباطات زیرساخت
تاریخ شروع و پایان: 1393/01/16 الی 1394/03/16
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: