بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

طراحی الگوی نظارت بر نحوه تخصیص و اشتراک پهنای باند شبکه‌های انتقال داده

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تاریخ شروع و پایان: 1392/12/13 الی 1394/03/13
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: