بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

شناخت نیازمندیها و تعیین ویژگیهای سامانه فورنسیک در شبکه‌های ارتباطی

پژوهشکده: پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1391/04/04 الی 1391/09/04
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: