بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

راهکارهای توسعه اشتغال در بخش ICT

پژوهشکده: پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی): شرکت پژوهشگران فن گستر
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی
تاریخ شروع و پایان: 1391/03/02 الی 1391/11/02
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: