بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

راهبری و پایش پروژه "پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب"

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1392/04/08 الی 1393/04/08
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: