بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

توسعه آزمایشگاه تحقیقاتی سکوی متن باز زمین

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(پژوهشکده فناوری اطلاعات)
تاریخ شروع و پایان: 1393/02/03 الی 1394/05/03
سبد پژوهشی: خدمات و تولیدات (سبد ۱)
وضعیت پروژه: