بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تهیه محتوای دوره‌های آموزش کاربردی افتا

پژوهشکده: پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1392/04/17 الی 1392/08/17
سبد پژوهشی: خدمات و تولیدات (سبد ۱)
وضعیت پروژه: