بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تهیه بسته کاری ارزیابی امنیتی زیرساخت سامانه‌های کنترل صنعتی

پژوهشکده: پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1391/05/08 الی 1392/01/08
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: