بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تدوین نظام ملی رصد تهدیدات ومخاطرات در حوزه افتا

پژوهشکده: پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: کمیته افتای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1390/11/10 الی 1391/09/10
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: