بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تدوین مقررات و ضوابط مجوزدهی و صدور گواهی‌های فنی خدمات میزبانی کشور

پژوهشکده: پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
تاریخ شروع و پایان: 1392/04/17 الی 1392/10/17
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: