بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تدوین شرح خدمات،انتخاب پیمانکار ایجاد مراکز گوهر دستگاهی

پژوهشکده: پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1391/09/11 الی 1391/12/30
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: