بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تدوین سند راهبردی و نقشه راه عملیاتی سازمان تنظیم مقررات

پژوهشکده: پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی): سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری:
تاریخ شروع و پایان: 1392/12/24 الی 1393/06/24
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: