بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تدوین راهبردها و برنامه پژوهشی پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشکده: پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1392/04/17 الی 1392/10/17
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: