بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

بومی سازی سامانه همبستگی سنجی، پایگاه دانش و مدیریت ثبت رویداد در یک مرکز عملیات امنیت

پژوهشکده: پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی): شركت امن افزار گستر شريف
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1391/09/11 الی 1393/07/11
سبد پژوهشی: خدمات و تولیدات (سبد ۱)
وضعیت پروژه: