بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

بازنگری مفاهیم شبکه ملی اطلاعات

پژوهشکده: پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1391/05/20 الی 1391/06/30
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: