بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

استخراج و تعیین سطوح مجاز شاخص‌های کیفیت و پشتیبانی سرویس‌های فناوری اطلاعات و طراحی سامانه مربوطه

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تاریخ شروع و پایان: 1392/12/14 الی 1394/04/14
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: