مهندس هادی ستوده

شما اینجا هستید

فرآیند کاوی و اهمیت آن در سازمانها ,شرکتها و دستگاه‌‌های اجرایی

به منظور بهبود فرآیند‌های کسب و کار، ابتدا بایستی وضعیت موجود آن‌ها به طور دقیق شناسایی شود. یکی از روش‌‌های شناسایی، ارتباط با ذی نفعان، انجام مصاحبه و بررسی اسناد به صورت دستی می‌باشد که عملیاتی طولانی و حوصله بر می‌باشد. این روش که بر اساس نظریات ذی نفعان و فرضیات آن‌ها از فرایند‌های کسب و کاری طراحی می شود، نمی تواند نمایانگر دقیق وضعیت موجود باشد، چون معمولا فرآیند‌های کسب و کاری به اندازه کافی پیچیده هستند که ذی نفعان دید دقیقی از آن‌ها نداشته باشند و فرایند‌های مفروض آن‌ها با واقعیت‌‌های موجود تفاوت نسبتا زیادی داشته باشند.