مهدی حسین پور

شما اینجا هستید

شبکه‌‌های توزیع محتوا (CDN)

با گسترش اینترنت و توسعه خدمات مرتبط با آن، ارائه محتوا روز به روز افزایش یافته است. افزایش تولید و عرضه محتوا، همواره نیاز به توسعه پهنای باند و زیرساخت شبکه را افزایش داده است. این نیاز با گسترش روزافزون سرعت ارائه خدمات اینترنت همراه گشته و تأخیر زمانی ارائه خدمات‌ اینترنتی از منبع تا مقصد، افزایش کاربران، نامتقارن بودن تقاضای کاربران و نیاز برخی از خدمات‌ به کیفیت بالا، موجب شده تا ارسال بهینه محتوا و غیرمتمرکز شدن توزیع محتوا مطرح گردد.