محمدرضا واحدی، حمزه صادقی زاده، احمدرضا قاسمی، احمد نیک صفت، ایمان لطفی، حمزه حاجی عباسی، خانم فاطمه کفشدوز محمدی

شما اینجا هستید

الزامات توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا

این سمینار در راستای ارایه ی یافته های پروژه "مطالعه ی ابعاد و الزامات سیاستگذاری فناوری های کاربردپذیر کوانتومی در حوزه ی فاوا" که در گروه سیاستگذاری و آینده پژوهی پژوهشکده ی سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا جریان دارد، هدف گذاری شده است.