محمدرضا واحدی

شما اینجا هستید

مطالعه ابعاد و الزامات سياست گذاري توسعه فناوري كوانتوم در حوزه ي فاوا

اين پروژه به همراه ۳ پروژه كوانتوم (پردازش، امنيت و شبكه) به عنوان فاز مقدماتي نقشة راه تلقي مي ­شوند. از طرفي پروژة مشاراليه به عنوان پل ارتباطي ميان ۳ پروژة مذكور با نقشة راه، ايفاي نقش مي­ كند.