عاطفه فرازمند

شما اینجا هستید

مطالعة ابعاد و الزامات سياست گذاري فناوري زنجيرة بلوكي

اين پروژه ضمن شناسايي فناوري زنجيرة بلوكي و كاربردهاي آن، چالش­ هاي حاكميتي و نيازمندي­ هاي سياست ­گذاري و مقررات­ گذاري را، به منظور بهره ­مندي از مزايا و مديريت تهديدات آن شناسايي و تحليل و جمع ­بندي، كرده است. در اين رابطه توجه به نقش بازيگران و ذي ­اثران توسعة فناوري يكي از نكات اصلي است كه بازيگران اصلي اكوسيستم زنجيرة بلوكي در اين پروژه شناسايي شده است.