سارا توفیقی

شما اینجا هستید

معرفی فناوری ارتباطات کوانتومی نوری

در دو دهه گذشته شاهد ظهور فناوری‌‌های نوینی بوده ایم که بر مبنای کنترل خواص کوانتومی ذرات منفرد (مانند الکترون‌ها و فوتون‌ها) بنا شده اند.فناوری‌‌های کوانتومی از قوانین مکانیک کوانتومی مانند برهم نهی، درهم تنیدگی، اصل عدم قطعیت و اندازه گیری کوانتومی برای ایجاد قابلیت‌‌های کاربردی جدیدی استفاده می کنند که امکان دستیابی به آنها در دنیای کلاسیک غیرممکن است. ارتباطات کوانتومی یکی از فناوری‌‌های کوانتومی است که نه تنها توانسته است مرحله تحقیقات آزمایشگاهی و تست‌‌های میدانی را با موفقیت پشت سربگذارد بلکه نمونه‌‌های تجاری را نیز به بازار عرضه کرده است.