دکتر علیرضا یاری

شما اینجا هستید

معرفی استانداردسازی مخابرات (ITU-T)

استانداردسازی یکی از عوامل ضروری ِساختار های جامعه اطلاعاتی است که نه تنها یکی از اجزای بنیادی در جامعه اطلاعاتی جهانی ، بلکه یکی از عوامل پیشگام در انتشار اطلاعات مقرون به صرفه و قابل دسترس ونیز فناوری های ارتباطی (ICT)در دنیای در حال توسعه است. هدف استانداردهای بین المللی ایجاد محیطی است که در آن افراد بدون در نظر گرفتن فناوری زیربنایی بتوانند به خدمات در سراسر جهان دسترسی داشته باشند. مجمع جهانی استانداردسازی مخابرات بالاترین مرجع تصمیم گیری دربخش استانداردسازی مخابرات IUT است.